prezidentske volby

Sofia

Slovenské prezidentské voľby 2024

Správy, Zahraniçné, Zauímavosti

V roku 2024 zažijú slovenské prezidentské voľby kľúčový moment v jeho politickom prostredí s blížiacimi sa prezidentskými voľbami.

Slovensko si bude voliť novú hlavu štátu. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. V prípade, že ani jeden z kandidátov v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, ktoré je naplánované na sobotu. , 6. Apríla.

O VOĽBÁCH

Prezidentské voľby na Slovensku majú veľký význam pri formovaní politickej trajektórie krajiny. Prezident zohráva kľúčovú úlohu v slovenskej politike, pôsobí ako hlava štátu a reprezentuje národ na domácej i medzinárodnej úrovni. Historický kontext týchto volieb podčiarkuje ich význam v demokratickej štruktúre Slovenska, odráža odhodlanie krajiny presadzovať demokratické princípy a podporovať občiansku angažovanosť.

1. kolo:

23. marca 2024, 7:00 – 22:00

2. kolo:

6. apríla 2024, 7:00 – 22:00

Moratórium:

24 hodín pred začiatkom volieb

Kto sa môže prihlásiť:

bezúhonný občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovŕšil 40 rokov veku a získal buď 15 podpisov poslancov NR SR alebo 15 000 podpisov občanov.

Spôsobilosť kandidovať na prezidenta v r prezidentské voľby:

Spôsobilosť kandidovať na prezidenta na Slovensku sa riadi špecifickými kritériami uvedenými v ústave. Potenciálni kandidáti musia spĺňať určité požiadavky a kvalifikáciu, okrem iného vrátane veku, občianstva a absencie záznamov v registri trestov. Tieto ustanovenia zabezpečujú, že len jednotlivce, ktorí sa považujú za spôsobilých zastávať najvyšší úrad v krajine, môžu kandidovať vo voľbách.

Kde voliť:

Občania môžu voliť vo volebnej miestnosti, ktorá patrí ich trvalému bydlisku, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku s platným vodičským preukazom. Hlasovanie poštou zo zahraničia nie je možné.

Predvolebná kampaň:

Obdobie kampane pred prezidentskými voľbami sa vyznačuje intenzívnou politickou aktivitou, keď kandidáti súperia o podporu verejnosti. Na získanie podpory kandidáti využívajú rôzne stratégie vrátane verejných zhromaždení, mediálnych vystúpení a interakcie s voličmi prostredníctvom platforiem sociálnych médií. Úloha médií a verejnej angažovanosti je kľúčová pri formovaní verejnej mienky a ovplyvňovaní správania voličov počas obdobia kampane.

Volebná kampaň pred voľbami prezidenta SR sa oficiálne začala v utorok 9. januára, v deň zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.

Finance v kampani:

Financovanie kampane podlieha predpisom zameraným na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti vo volebnom procese. Kandidáti sú povinní zverejniť svoje zdroje financovania a dodržiavať stanovené limity výdavkov, aby sa zabránilo náležitému ovplyvňovaniu výsledkov volieb. Dostupnosť finančných zdrojov často zohráva významnú úlohu pri určovaní účinnosti stratégií kampane a v konečnom dôsledku aj úspechu kandidátov vo voľbách.

Kandidát na prezidenta SR môže na svoju volebnú kampaň za obe kolá volieb minúť maximálne 500-tisíc eur s DPH. V tejto sume sú zahrnuté aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vznikli kandidátovi v období začínajúcom 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb, ako aj náklady, ktoré uhradil alebo sa od neho očakáva.

Vzdanie sa kandidatúry:

V niektorých prípadoch sa kandidáti môžu rozhodnúť stiahnuť svoju kandidatúru z rôznych dôvodov, od osobných úvah až po strategické rozhodovanie. Postupy pre vzdanie sa kandidatúry sú uvedené vo volebných zákonoch a kandidáti musia tieto postupy dodržať, aby formalizovali svoje odstúpenie zo súťaže. Vzdanie sa kandidatúry môže mať dôsledky na dynamiku volieb a stratégie zostávajúcich kandidátov.

Kandidát na prezidenta sa môže odovzdať predsedovi NR SR najneskôr 48 hodín pred začiatkom prvého kola volieb, t. j. do 21. marca do 7:00 hod., alebo najneskôr 48 hodín pred začiatkom druhého kola volieb, teda do 4. apríla do 7:00 hod.

Funkčné obdobie prezidenta:

Prezident Slovenska je vo funkcii na dobu určitú, pričom platia ustanovenia týkajúce sa trvania a trvania predsedníctva. Ústavné ustanovenia upravujú možnosť znovuzvolenia, pričom načrtávajú podmienky, za ktorých môže úradujúci predseda požiadať o ďalšie funkčné obdobie. Historické príklady prezidentských období na Slovensku poskytujú cenné pohľady na vývoj prezidentského obdobia v čase.

Funkčné obdobie prezidenta trvá päť rokov. Ďalšie prezidentské voľby na Slovensku sa očakávajú v roku 2029. Hoci nového prezidenta budú voliť na jar 2024, úradu sa ujme až v júni. Súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej sa skončí mandát 15. júna 2024. Novozvolený kandidát sa podľa Ústavy SR ujme funkcie zložením sľubu pred parlamentom do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR. Slovenskej republiky.

Úradujúci predseda:

V prípade neprítomnosti riadne zvoleného prezidenta má úloha úradujúceho prezidenta rozhodujúci význam pri zabezpečovaní kontinuity riadenia. Ústavné ustanovenia vymedzujú zodpovednosť a rozhodovaciu právomoc úradujúceho prezidenta, ktorý slúži ako dočasný správca výkonnej moci až do zvolena nového prezidenta.

Zuzana Čaputová

prezidentské voľby

Zuzana Čaputová, úradujúca prezidentka Slovenska, zohrala počas svojho pôsobenia vo funkcii transformačnú úlohu. Zázemie a politická kariéra, poznačená oddanosťou progresívnym hodnotám a občianskym aktivistom, formovali jej predsedníctvo. Význam jej predsedníctva spočíva v presadzovaní transparentnosti, environmentálnej udržateľnosti a sociálnej spravodlivosti, ktoré stelesňujú túžby slovenského ľudu.

Zoznam kandidátov nájdete prezidentské voľby 2024>>>>

Check The List Of Candidates Here

Právomoci prezidenta:

Prezident SR má výkonné právomoci, ktoré zahŕňajú široké spektrum zodpovedností, vrátane menovania, legislatívneho schvaľovania a zahraničnej politiky. Za povšimnutie stojí najmä úloha prezidenta v zahraničných veciach a diplomatických vzťahoch, keďže reprezentujú krajinu na medzinárodnej scéne a zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní zahraničnopolitickej agendy SR. Kontroly a protiváhy prezidentského úradu zabezpečujú zodpovednosť a zabraňujú zneužívaniu moci.

 • zastupuje Slovenskú republiku a zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov
 • úrad vykonáva podľa svojho presvedčenia, nie je viazaný príkazmi
 • zastupuje Slovenskú republiku, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy
 • môže podať návrh na rozhodnutie ústavného súdu o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy
 • prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií
 • zvoláva ustanovujúcu schôdzu národnej rady
 • môže v určitých situáciách rozpustiť Národnú radu
 • podpisuje zákony
 • vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, poveruje ich riadením ministerstiev
 • vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych úradníkov
 • vymenúva rektorov vysokých škôl, univerzitných profesorov, povyšuje generálov
 • udeľuje vyznamenania, odpúšťa a zmierňuje tresty
 • je vrchným veliteľom ozbrojených síl
 • vyhlasuje vojnu na základe rozhodnutia národnej rady
 • môže nariadiť mobilizáciu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav
 • vyhlaska referendum
 • môže zákon s pripomienkami vrátiť národnej rade
 • správy o stave krajiny a politických otázkach
 • má právo požadovať informácie od vlády
 • vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a Súdnej rady
 • rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti

Záver:

Prezidentské voľby 2024 na Slovensku predstavujú rozhodujúci moment na demokratickej ceste krajiny. Ponorením sa do rôznych aspektov načrtnutých v tejto komplexnej príručke môžu občania získať hlbšie pochopenie volebného procesu a aktívne sa podieľať na formovaní budúcnosti svojho národa. S blížiacimi sa voľbami, ktoré budú formovať smerovanie slovenskej politiky, je informovaná angažovanosť a občianska participácia prvoradá pre zabezpečenie živej a inkluzívnej demokracie.

Leave a Comment